Presentationer BeSmå-dagen, pass 2

Under detta pass presenterades nytänkande koncept som one-stop-shops, hur energirenoveringstakten av småhus kan ökas, en inblick i hur byggmaterialhandlarna bidrar till att stödja småhusägare i sin energieffektivisering och tillgång på data kopplat till klimatrisker.

Tech, kultur och kundresor: Hantverkarbranschens väg till lösningen av energieffektiviseringen i våra småhus – Daniel Lindgren och Erik Roman, Dryft

Daniel Lindgren från Dryft berättade om konceptet one-stop-shops där småhusägare erbjuds en helhetslösning för energirenoveringar. Att genomföra energirenoveringar är vanligtvis en komplicerad process för småhusägare eftersom man ofta behöver vända sig till flera olika entreprenörer. One-stop-shops är ett koncept som erbjuder en lösning på det problemet. Kunden blir guidad genom hela processen, från energianalys och genomförande till energibesiktning. David Lindgren lyfte att för att öka energieffektiviseringen bland småhus krävs även finansiella lösningar. Vidare belystes betydelsen av att se medarbetare som talanger istället för resurser samt att innovation är en viktig byggsten i att påskynda energirenoveringstakten.

Så här skalar vi upp energirenoveringen av småhus – David Klamer, Econans

Econans VD och grundare David Klamer presenterade hur det är möjligt att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Banker står idag inför ett stort informationsgap. Deras kunder är behov av energi- och kostnadsbesparingar men bankerna saknar information för att göra korrekta analyser av sin utlåning, t.ex. saknar många småhus en energideklaration. Econans digitala plattform fungerar som ett verktyg för att hjälpa banker att analysera data och ställa om sin bolåneportfölj. David Klamer lyfte betydelsen av vägledning för hushåll och attraktiv finansiering för energieffektiviseringar. Även samverkan mellan aktörer anses vara av stor betydelse för att kunna öka takten som småhus energirenoveras.

Kan byggmaterialhandeln bidra till energieffektiva småhus? – Monica Björk, Byggmaterialhandlarna

Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna, berättade om på vilket sätt Byggmaterialhandeln driver frågan om energieffektivisering. Byggmaterialhandlarna säljer produkter som kan användas för energieffektivisering av småhus t.ex. står isolering, fönster och dörrar tillsammans för 17% av den totala försäljningen. Branschorganisationen har kunskap kring produkterna och kan ge vägledning om produkter som kan vara passande ur flera perspektiv men anser att analysen av hur energirenoveringar ska genomföras av experter på energieffektivisering. Monica Björk tog upp att en stor utmaning är kunskapsbrist bland småhusägare gällande energirenoveringar och att energi- och klimatrådgivare kan spela en viktig roll i att tillhandahålla information. En annan aspekt som belystes var att det är viktigt att skapa incitament för småhusägare. Byggmaterialhandlarna arbetar bland annat med att skapa incitament för energieffektivisering genom att driva på för ett utökat rotavdrag.

Framtidens datalandskap: Fokus klimat och natur – Martin Hising, Metria

Martin Hising från Metria berättade om vilka trender som finns i access till data samt nya regelverk runt identifiering av klimatrisker och påverkan på biologisk mångfald. Idag finns ett allt större informationsbehov och det ställs ökade krav i alla led, t.ex. gällande hållbarhet i tillverkningsprocessen och miljöaspekter i fraktprocesser. Det finns ett ökat fokus på ett gott säkerhetsskydd och en effektiv informationsförsörjning. Martin Hising belyste utvecklingen av ökad digitalisering och att det krävs smarta samarbeten för att knyta ihop informationsbehov och informationsgap. Vidare medför den ökade mängden data att klimatrisker kan identifieras i allt större utsträckning. Det har i sin tur inverkan på försäkringsfrågan, då områden med stora klimatrisker medför dyrare försäkringar. Martin Hising poängterade även att öppna data troligen kommer innebära fler aktörer och fler innovativa lösningar samt ökad tillgång till pålitlig satellit- och fjärrdata.