Presentationer BeSmå-dagen, pass 3

Detta pass fokuserades på forskning och aktuella projekt inom området befintliga småhus.

Renoveringsguide för småhus med åtgärder på klimatskalet – Patrik Andersson, Saint Gobain

Patrik Andersson från Saint Gobain berättade om det arbete som gjorts med att ta fram en renoveringsguide för småhus med åtgärder på klimatskalet. Småhus har en relativt hög energianvändning för uppvärmning av boyta och tappvarmvatten. Det finns därmed stora potentialer att frigöra effekt och energi till andra typer av verksamheter genom att energieffektivisera småhus samt minska utsläppen av koldioxid. Den framtagna renoveringsguiden från Saint Gobain utgår från Kyoto-pyramiden där det första steget är att minimera värmebehovet. Patrik Andersson tog upp att förutom energi- och koldioxidbesparingar så kan åtgärder på klimatskalet även innebära estetiska lyft som höjer värdet på byggnaden.

Undersökning om medvetna val med fokus på hållbarhet – Mona Guldbrand, Länsförsäkringar; Fredrik Holm, IVL

Mona Guldbrand från Länsförsäkringar, och Fredrik Holm från IVL, presenterade resultatet av en nyligen genomförd studie som är den första i Sverige av sitt slag och handlar om svenska folkets kunskap om el och energi. Studien visade att 29% av de tillfrågade inte vet vilka åtgärder som kan genomföras för att minska energianvändningen i huset de bor i och att upp till 10% sparar energi på ett sätt som går ut över välbefinnandet. Vidare bor 43% i hus där inga energiinvesteringar är gjorda och 51% känner oro eller ånget inför framtida energiräkningar. Studien visade även att det finns ett samband mellan låg inkomst, låga energikunskaper, oro eller ångest inför energiräkningen och svårigheter att kunna betala.

Luft-luftvärmepumpar med hög täckningsgrad: Kan vi lära oss av Kanadensarna? – Åsa Wahlström, CIT Renergy

Åsa Wahlström från CIT Renergy, presenterade ett projekt om luft-luftvärmepumpar som genomförts tillsammans med Maria Jangsten. En vanlig lösning i direkeluppvärmda småhus är att installera en luft-luftvärmepump och det som studien undersökt är hur täckningsgraden, som vanligtvis är 50% av husets yta, kan ökas. I Nordamerika är det vanligt att kombinera luft-luftvärmepumpen med ett kanalsystem för ventilation eller ha flera multi-splitenheter inomhus. Studien undersökte om detta är applicerbart även i Sverige. Resultatet visade att det inte finns några tekniska hinder, efterfrågan på kyla ökar och det finns multidisciplinära aktörer som kan utföra installationen och ha en samordnande roll. Det finns dock hinder i form av att det kräver involvering och samordning av många aktörer, branschen är konservativ och det saknas tillräckligt med kunskap.