Trähusdagen 2024

Trähusdagen inleddes med en överblick av trähusbranschens nuvarande läge. Trots att branschen genomgår en tuff period finns en försiktig optimism om att vändpunkten är nära och att finns många möjligheter i form av teknikutveckling, innovation, ökad hållbarhet och ett stort behov i samhället av nya bostäder. Inledningen följdes sedan av ett inspirerande föredrag om Tekniska Muséets nya byggnad Wisdome, ett projekt som utmanar gränserna för vad som är möjligt att konstruera i trä.  

Dagens tre teman var forskning & utveckling, teknik och återbruk – återtillverkning – återvinning. Vi fick ta del av många intressanta forsknings- och teknikprojekt som bland annat handlade om trägrunder till hus, fuktsäkert byggande, hur hållbara hus egentligen är i ett klimat med risk för ökad andel stormar och en djupdykning i materialet bioisolering. En utmaning som träbyggnader står inför är risker kopplade till brandsäkerhet och att försäkringsbolag är mer tveksamma till att försäkra trähus på grund av riskerna. Två av föredragen handlade om detta ämne och tog upp hur utformningen av byggnader påverkar brandskyddet i ett hus. Att hindra att en brand tar sig in i byggnadens konstruktion förenklar till stor del släckningsarbetet.  

Ett aktuellt ämne som togs upp under dagen var Boverkets nya byggregler (även kallade “Möjligheternas byggregler”) som träder i kraft 1 januari 2025 och kommer att påverka stora delar av branschen. Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på förslagen som ligger ute på remiss. En aspekt som belystes var att även om vissa företag ligger i framkant så är branschen som helhet inte är redo för de nya byggreglerna. Ett tips till företag som gavs var att läsa Boverkets konsekvensutredning för att sätta sig in i hur kraven kommer vara utformade.  

Dagen avslutades med att uppmärksamma betydelsen av att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi för att minska byggbranschens klimatavtryck. Det finns mycket ny EU-lagstiftning som är tänkt att styra mot ökad cirkularitet, exempelvis uppdateringen av ekodesignsförordningen (ESPR), EU taxonomin och byggproduktförordningen. För att byggbranschen ska lyckas med omställningen krävs samverkan i hela värdekedjan och att det finns ett cirkulärt tänk redan vid produktion av byggprodukter. Det finns ett stort behov av att kartlägga byggsektorns cirkulära flöden för att kunna utnyttja möjligheterna till återbruk och återtillverkning i så stor utsträckning som möjligt.  

Stort tack till TMF för en intressant och inspirerande dag!