Alternativa material för grunder

Denna inledande studie har undersökt olika alternativ till husgrunder för småhus, både etablerade tekniker samt pågående utvecklingsprojekt för grundläggning har kartlagts. För de vanligaste typerna av småhusgrund har vi gjort en översiktlig jämförelse av CO2-utsläpp från tillverkningsskedet per kvadratmeter platta.

Koldioxidutsläpp från bygg- och fastighetssektorn svarade 2018 för 21 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. En ny lag om klimatdeklaration för nya byggnader kommer att träda i kraft i början av 2022 med syfte att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Under en byggnads livscykel står produktions- och driftskedet för de största koldioxidutsläppen. Boverkets byggregler (BBR) medför långtgående krav för byggnaders energianvändning vid drift, men utsläpp från byggskedet begränsas inte av BBR. Den kommande lagstiftningen kan därför bidra till en minskning av koldioxidutsläpp under hela byggnadens livscykel främst genom att minska utsläpp i samband med nyproduktion. Vilka material som väljs och var de tillverkas kommer att styra hur stora CO2-e utsläppen blir per byggd kvadratmeter, vilket kommer att framgå av klimatdeklarationen.

Samtidigt som styrmedel införs för att begränsa klimatutsläppen från byggsektorn så är bostadsmarknaden stark och byggtakten fortsatt hög. Enligt Boverkets prognos påbörjas år 2021 nybyggnation av ca 50 000 nya bostäder. Inkluderat i denna prognos är 11 200 nya småhus, vilket innebär att byggtakten för småhus är fortsatt hög och ökar med 7 procent jämfört med år 2020. Det gör det extra angeläget att snabbt minska byggsektorns CO2-utsläpp.

Utifrån denna bakgrund har studien därför undersökt alternativa material för grundläggning för småhus med syfte att kartlägga de vanligaste husgrundsalternativen, identifiera fördelar och nackdelar samt göra en översiktlig analys av alternativens CO2-e utsläpp.

Medverkande

Studien har genomförts av Efstathia Vlassopoulou och Johan Sidenmark, Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under våren 2021.