Analys – Hyrda småhus

I Sverige finns det drygt 2 miljoner småhus, med en total årlig energianvändning på 30,5 TWh energi för uppvärmning och varmvatten. Småhusen står således för cirka 8 procent av den totala energianvändningen i Sverige (373 TWh/år). Den vanligaste uppvärmningsformen för småhus är el. Statistik från år 2018 visar att ca 593 000 småhus värms enbart med el, varav hälften med direktverkande el.  

Majoriteten av Sveriges invånare bor i småhus, hela 52 %, varav ungefär 3,5 % är hyresrätter. Det finns redan idag en stor mängd energieffektiva produkter, byggnadskomponenter och teknisk utrustning på marknaden som skulle kunna installeras i det befintliga byggnadsbeståndet. Det visar bland annat projektet om energieffektiviseringspotential i småhussektorn. I rapporten redovisades också hur energieffektiviseringspotentialen fördelar sig mellan olika typer av åtgärder. Men en rad olika skäl gör att endast en begränsad del av den lönsamma potentialen realiseras. Brist på finansieringsmöjligheter och brist på kunskap om vilka åtgärder som är mest tillämpliga i det egna huset har hittills varit de största hindren för en snabbare energieffektiviseringstakt.  

Vidare är den samhälls – och privatekonomiska vinsten stor för energieffektivisering i småhus. Omställningen går dessvärre sakta, och de hjälpmedel som finns är ofta riktade mot småhus som är ägda av privatpersoner. Ett problem i detta sammanhang är att det underlag som finns om hyresrätter i småhusbeståndet är starkt begränsat, inte minst när det gäller energianvändning. 

Syftet med analysen är att studera energianvändningen i småhus upplåtna med hyresrätt, och möjligheterna till energieffektivisering i dessa hus kunskapsbasen inom detta område är starkt begränsat. Det behövs bättre underlag för att kunna analysera hur hyresvärdarna arbetar med energianvändningen i sina småhus och hur man ska kunna nåd dessa hyresvärdar med information och incitament för energieffektiviseringsåtgärder. 

Medverkande

Analysen har genomförts av Saga Ekelin och Diar Balata, Anthesis.

Tidplan

Analysen har genomförts under vintern 2022

 

Analys - Hyrda småhus
LÄNKAR & DOKUMENT