Avtalslösningar – Energieffektiv drift

Denna förstudie undersöker nya avtalslösningar för energieffektiv drift och renovering av småhus.

Alla hus behöver löpande driftåtgärder och underhåll för att säkerställa att de inte förfaller och att huset ger brukarna önskad komfort utan onödigt hög energianvändning. Tidigare BeSmå-studier visar att ägare av småhus ofta saknar nödvändig kunskap för att identifiera och genomföra åtgärder som säkerställer husens långsiktiga prestanda.

Bristen på kompetens kan ofta innebära att enkla, billiga driftåtgärder inte genomförs. Vidare kan höga investeringskostnader medföra att angelägna åtgärder som förbättrar energiprestandan och husens livslängd inte genomförs, även om åtgärderna är lönsamma för husägarna och är samhällsekonomiskt väl motiverade. Det finns därför ett behov av stöd till privatpersoner så att de kan planera och genomföra relevanta åtgärder för att säkerställa byggnaders långsiktiga prestanda med en effektiv energianvändning.

Flera avtals- och lönsamhetsmodeller har utvecklats för att underlätta investeringar i lokaler och flerbostadshus. Exempel på dessa är: EnOff, Totalmetodiken, och Teknisk förvaltning energi. Men inga av dessa metoder är framtagna eller anpassade för husägare.  Genom att öka kunskapen om småhusägarnas behov kan tjänster och stödsystem för drift och renovering av småhus utvecklas.

Instrument som exempelvis funktionsgarantier, anpassade avtalslösningar för drift och underhåll samt checklistor kan bidra till att öka tryggheten för husägaren om lämpliga åtgärder och hur de kan genomföras. Ett sådant stöd bör minska hindren för att genomföra nödvändigt underhåll och renoveringar och leda till att fler angelägna åtgärder genomförs ökar.

Potentialen för att minska energi- och effektbehov i småhusbeståndet genom att säkerställa att husägare genomföra löpande driftåtgärder och underhåll finns i hela småhusbeståndet. I äldre hus finns ofta både behov av större åtgärder som fönsterbyten eller fasadåtgärder och löpande underhåll som kan ge betydande minskning av energibehovet. I nyare hus är fokus på ett löpande underhåll en förutsättning för att en god energiprestanda och gott inomhus klimat ska bibehållas.

Denna förstudie syftar till att undersöka behoven samt att möjliggöra framtagande av nya, eller anpassning och utveckling av existerande avtalslösningar och verktyg för energieffektiviserande drift och renovering av småhus. Lösningarna ska underlätta för husägare att genomföra nödvändiga renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder.

Studien ska ge kunskap om hur existerande verktyg och avtalslösningar för drift och renovering av byggnader kan modifieras för att anpassas för småhusbebyggelsen. En mobilisering av relevanta aktörer kommer att genomföras så att ett första steg till en anpassad avtalslösning eller verktyg tas fram.

Tidplan
Projekten genomförs av Anthesis under hösten 2023. Kontaktperson på Anthesis är Michael Sillén.