Batterilagring i småhus

Denna förstudie undersöker möjligheter och effekter av storskalig användning av batterilagring i småhus.

Solceller spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart energisystem. Under 2022 installerades 55 000 nätanslutna solcellsanläggningar där en stor del av dessa installerades på småhus. Installationstakten för solceller ökar snabbt och prognosen är att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning. Samtidigt finns det hinder som fördröjer den utvecklingen. Ett sådant hinder är möjligheterna att bygga ut elnäten för att ta emot den el som solcellerna producerar.

Genom att komplettera solcellsanläggningarna med batterilager kan problem med otillräckliga elnät undvikas eller minimeras. Elen från solcellerna kan lagras vid hög elproduktion och användas vid andra tidpunkter, t.ex. när hushållets elanvändning överskrider produktionen från solcellsanläggningen eller när elpriserna är högre än prisgenomsnittet. Batterilagren kan på en samhällelig nivå generera betydande systemnyttor. Den kapacitet som frigörs om/när småhusägarna sänker sina effektabonnemang kan användas för nya anslutningar eller undvika investeringar i nätförstärkning och nätutbyggnad. En minskning av effekttoppar kan också minska riskerna för att nätägarna tvingas överskrida sin effektkapacitet och de kostnader som det genererar. Minskad
elanvändning vid höglasttider minskar också behovet av fossileldad spetsproduktion eller import av el från länder med hög andel fossila bränslen i elproduktionen.

Tillverkning av batterier är dock förknippad med en betydande miljöpåverkan. Produktionen av batterier är mycket elkrävande. Brytningen av metaller (t.ex. litium, kobolt, nickel och koppar) som används i batterier ger också stor miljöpåverkan, och har i många fall negativa aspekter kopplat till social hållbarhet. En omfattande användning av batterier kan även generera ett avfallsproblem om inte batterierna hanteras korrekt när deras livslängd är slut. Före en storskalig introduktion av batterilager för privatpersoner är det av stor vikt att det skapas kriterier, system och värdekedjor som möjliggör att dessa ur ett livscykelperspektiv genererar stor systemnytta till en mycket begränsad miljöpåverkan.

Förstudien har som mål att öka kunskapen om potentialen för och effekterna av en storskalig användning av stationära batterilager i det svenska småhusbeståndet. Syftet är att skapa förutsättningar för att en framtida storskalig etablering av stationära batterier kopplat till småhusens elanvändning sker miljöoch systemmässigt optimerat.

Tidplan
Förstudien har genomförts av Anthesis under hösten 2023. Kontaktperson på Anthesis är Michael Sillén.

Batterilagring i småhus
LÄNKAR & DOKUMENT