CSRD – Möjligheter och utmaningar

Det är många nya och kommande direktiv och förordningar som är aktuella för småhussektorn. Ett av dessa är CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som är ett nytt EU-direktiv för företags hållbarhetsrapportering som ska ersätta det befintliga direktivet NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Direktivet är tänkt att öka standardiseringen, kvaliteten, tillgången och jämförbarheten av företags hållbarhetsarbete. CSRD ställer omfattande krav på hållbarhetsinformationen som företag ska redovisa, med syfte att säkerställa att investerare och andra intressenter har tillräckligt med information för att bedöma företags påverkan på människor och miljö. Informationen ska även förenkla för investerare att kunna utvärdera finansiella risker och möjligheter som uppstår till följd av företags hållbarhetspåverkan.  

En av förändringarna som införandet av CSRD medför är att det kommer vara obligatoriskt för många fler företag att hållbarhetsrapportera än tidigare. Den rapporterade informationen ska även granskas av en oberoende tredjepartsrevisor, vilket inte har varit ett krav innan. Implementeringen av CSRD sker stegvis och de första företagen som omfattas kommer börja att rapportera 2025 med information från räkenskapsår 2024. Hållbarhetsinformationen som företag ska redovisa är baserad på ESG-faktorer (Environmental Social Governance) och omfattar miljömässiga och sociala aspekter samt företagsstyrning. Rapporteringen inkluderar bland annat information om företags affärsmodell, strategi, hållbarhetsmål, nyckeltal och policys. I samband med CSRD-rapporteringen ska företag enligt lagkrav genomföra en dubbel väsentlighetsanalys där verksamhetens påverkan, risker och möjligheter identifieras i företagets värdekedja.

Syftet med detta PM är att undersöka hur CSRD påverkar företag i småhussektorn. Möjligheter och utmaningar med CSRD identifieras för att ge en bild över hur företags påverkas av den nya lagstiftningen. Slutligen ges förslag på hur företag kan arbeta för att förbereda sig inför den kommande CSRD-rapporteringen.

Tidplan
Studien har genomförts av Agnes Isaksson på Anthesis under hösten 2023.