Energieffektivisering i professionellt ägda småhus

Det finns idag stor potential att minska energianvändningen i småhusbeståndet genom energieffektiviserande åtgärder. Denna potential har resulterat i en ökad tillgänglighet av olika produkter, utrustning, information och incitament för energieffektivisering i småhus. Dock är de styrmedel och incitament som finns i dag, i många fall, riktade till privata småhusägare.  

Av det nuvarande småhusbeståndet finns runt 75 000 småhus som hyrs ut som hyresrätter. Dessa småhus ägs och förvaltas till stor del av olika bostadsbolag. I och med att hyresvärdarna i många fall äger flera småhus finns här en potentiell möjlighet till ökad energieffektivisering till följd av högre kunskap och erfarenhet av renoveringar och energieffektiviserande åtgärder jämfört med många privata småhusägare. Dessvärre är informationen om dessa småhus starkt begränsad. Fokus ligger istället, i många fall, på energieffektivisering av flerbostadshus. Det finns därför ett behov av att studera hur dessa fastighetsägare arbetar med energieffektiviseringen i sina småhus för att öka kunskapen inom området.  

Syftet med denna PM är att undersöka hur professionella småhusägare, som äger och förvaltar småhus som upplåts som hyresrätter, arbetar med energieffektivisering i sina småhus samt att utforska hur erfarenheter från de professionella småhusägarena kan bidra till att påskynda energieffetkiviseringen i småhusbeståndet. Det behövs mer information om hur arbetet med energieffektivisering i dessa småhus ser ut samt vilka potentiella styrmedel eller incitament som anses nödvändiga för att öka fokus på småhusbeståndet.  

Tidplan
Studien har genomförts av Johanna Hörnelius på Anthesis under hösten 2023.