Framtidens småhusköpare

BeSmå har genomfört en förstudie med en kunskapsöversyn över hur framtidens småhusköpare kommer att värdera energirelaterade frågor vid småhusköp. Förstudien har också syftat till att identifiera eventuella behov av ytterligare analysarbete.

Tre typgrupper av köpare av nyproducerade småhus har identifierats, med tydligt olika förutsättningar:

 • Relativt unga köpare som köper sitt första småhus
 • Äldre köpare som ofta bott i småhus tidigare
 • Köpare av grupphusbyggda småhus

Kunskapsöversynen slår fast att alla åldrar värderar miljöfrågan högt, unga i ännu högre utsträckning än övriga grupper. Dessa värderingar avspeglar sig tydligt i intentioner att göra miljöanpassade och energieffektiva val. Energieffektivitet rankas högt när man beskriver vad man värderar högt i ett nytt boende.

Det går inte att styrka att de intentioner avseende energieffektivitet som finns hos befolkningen i stort och hos småhusköpare slår igenom i faktiskt beteende i en köpsituation av ett nyproducerat småhus. Detta beror troligtvis på att olika typer av hinder finns. Nedan listas några av dessa hinder.

 • Ekonomiska hinder
 • Avsaknad av energieffektiva paket och eller avsaknad av marknadsföring av dessa paket
 • Låg kunskap om fördelar med energieffektivisering hos småhusköpare
 • Upplevelsen att standardvalet är ett energieffektivt val
 • Konkurrens mellan energieffektivitet, andra miljötillval och övriga val

Det saknas kunskap om gruppen köpare av gruppbyggda småhus, varför förstudiens rekommendation är att kartlägga denna grupp avseende ovanstående frågeställningar separat. Färre hinder har identifierats för äldre köpare än för yngre, varför satsningar denna grupp kan ha potential att vara föregångare för mer energieffektiva småhus.

Förstudien har identifierat följande åtgärdsförslag, som skulle adressera ovanstående hinder.

 • Öka kundkännedomen
 • Utveckling av paket med energieffektiva lösningar och visualisering av dess fördelar
 • Ta fram typkunder för marknadsföring avseende energieffektivitet
 • Utbilda försäljarna
 • Öka kunskapen avseende köparna till grupphusbyggda småhus, både avseende värdering av energieffektivitet och om försäljningsprocessen.
 • Energilån

Förstudien har resulterat i god kunskap om värderingar hos framtida småhusköpare och därmed en möjlighet för småhusbranschen att möta dessa. En bred anpassning av utbudet till mer miljöanpassade småhus skulle kunna skapa stora miljö- och energivinster, liksom en sänkning av de merkostnader som idag finns förknippade med mer miljöanpassade val.

För mer information kontakta Sara Borgström, WSP, sara.borgstrom @ wsp.com eller 010-7227502.

Framtidens småhusköpare
LÄNKAR & DOKUMENT

Vikten av energieffektivitet och hållbarhet för framtidens småhusköpare