Gemensam upphandling av energieffektiviserande åtgärder

I BeSmås förstudie Gemensam upphandling och grön finansiering (BeSmå 2021:02) identifierades ett projekt som har arbetat med upphandling av energieffektiviserande åtgärder. I det projektet fanns liknande problem som de vi vill undanröja med denna förstudie. Det identifierade projektet heter Kvarteret Klimatspararna, och har delfinansierats av Formas inom programmet Smart Built Environment. Projektet genomfördes i samverkan mellan Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF), Sustainable Innovation, Informationscentrum för hållbar byggande (ICHB) och RISE. Projektet Kvarteret Klimatspararna är dock inriktat mot bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med ett litet bestånd av flerbostadshus, och inte mot småhusägare. 

Den här förstudien ska ge ett fördjupat underlag till och stärka Energimyndighetens arbete med genomförandet av den operativa handlingsplanen för renoveringsvågen. Förstudien har undersökt: 

  • Vilka plattformar och verktyg för gemensam upphandling som finns för småhusägare 
  • Hur befintliga plattformar som inte är utformade för småhus behöver anpassas för att passa småhusägare 
  • Vilket utvecklingsbehov som föreligger för att skapa en attraktiv plattform som ger möjlighet till storskalig implementering, med tillräckligt korta ledtider mellan identifierat behov och genomförande av åtgärder 
  • Om det behövs något ytterligare processtöd utöver en plattform för småhusägare för att en storskalig användning gemensam upphandling av energieffektivisering ska ske 
  • Hur det processtödet i så fall skulle kunna byggas upp för att vara attraktivt för både småhusägarna och entreprenörer/leverantörer 

Kontakt 

Projektet genomförs av Anthesis. Kontaktperson på Anthesis är Saga Ekelin.