Gemensam upphandling och grön finansiering

I denna förstudie undersöker vilka gröna finansieringsmöjligheter som finns för ägare av befintliga småhus och vilka åtgärder som ska genomföras för att kunna få grön finansiering. Vidare undersöks hur gemensam upphandling av energieffektiva produkter och tekniker kan organiseras för småhusägare.

Det finns en stor lönsam potential för energieffektivisering i småhus, och det finns på marknaden redan idag en mängd energieffektiva produkter och byggnadskomponenter som skulle kunna installeras i det befintliga småhusbeståndet. Det visar bland annat projektet Hårda paket är det bästa klimatet, som genomfördes av BeSmå 2019. I rapporten redovisades också hur potentialen fördelar sig på olika typer av åtgärder. Men en rad olika hinder gör att endast en begränsad del av den lönsamma potentialen realiseras. Brist på finansieringsmöjligheter och brist på kunskap om vilka åtgärder som är mest tillämpliga i det egna huset har hittills varit de största hindren för en snabbare energieffektiviseringstakt.

Under de senaste åren har aktörer på finansieringsmarknaden blivit allt mer intresserade av gröna investeringar, och flera aktörer erbjuder nu gröna bolån och liknande tjänster. Genom att kombinera möjligheterna till grön finansiering och kunskapen om energieffektiviseringspotentialen i småhus kan energieffektiviseringstakten i småhus påskyndas.

Gemensamma upphandlingar, där flera småhusägare tillsammans köper upp tjänster av entreprenörer, skulle både kunna göra det lättare för småhusägarna att få kunskaper om vilka åtgärder som är bra för det individuella huset och möjliggör stordriftsfördelar för entreprenörerna. Gemensam upphandling kan även leda till lägre investeringskostnad för åtgärder för de enskilda småhusägarna eftersom ordervolymen blir större och därmed mer intressant för tillverkaren av den utrustning eller byggnadskomponent som ska installeras.

Denna förstudie syftar till att:

  • kartlägga vilka gröna finansieringsmöjligheter som finns för ägare av befintliga småhus
  • undersöka vilka energieffektiva produkter och/eller tekniker som lämpar sig för gemensam upphandling för småhusägare
  • undersöka hur gemensam upphandling av energieffektiva produkter och tekniker kan organiseras för småhusägare
  • ta fram ett konkret förslag till gemensam upphandling av en lämplig energieffektiviseringsåtgärd kombinerat med grön finansiering

Medverkande

Studien genomförs av Anthesis.

Tidplan

Studien genomförs under hösten 2021.