Innovationsupphandling – Rationell isolering

Anthesis arbetade under hösten med att skriva en förstudie kring innovationsupphandling gällande rationell isolering

Syfte och mål

Denna studie syftar till att belysa vad som finns på marknaden (eller på forskarnivå) idag inom området ’rationell isolering’ och tilläggsisolering av småhus, och att redogöra för behovet av en innovationsupphandling av en metod för kostnadseffektiv och energieffektiviserande isolering av småhus. Studien ska också förbereda för en innovationsupphandling eller ett innovationspartnerskap för rationell isolering av småhus.

Genomförande och tidsplan

Förstudien genomfördes i fem delmoment  vilka inkluderar resterande processen till själva upphandlingen:

 1. Nulägesanalys
  I nulägesanalys genomförs en informationsinsamling avseende det grundläggande problemet, dvs varför bättre och mer rationell isolering av klimatskal behövs, vilken relation förbättrad klimatskalsisolering har till minskning av energianvändning och minskad klimatpåverkan samt hur marknaden ser ut nuläget. Vidare kommer möjliga målgrupper för innovationsupphandlingen alternativt innovationspartnerskapet analyseras, vilken potential (både energianvändning och effekt) ett sådant här projekt skulle kunna få i fullskala, samt hur det nuvarande kunskapsläget ser ut hos relevanta aktörer beskrivas.
  Marknadsanalysen kommer att genomföras för att undersöka vilka lösningar som är tillgängliga idag eller finns på forskarnivå inom rationella isolerings lösningar för mer energieffektivt klimatskal. Vidare kommer en analys att genomföras avseende viktiga egenskaper hos de identifierade produkterna på marknaden samt hur stor spridning de har fått och varför (respektive varför inte). Slutligen kommer utmaningar med dagens lösningar att identifieras (avseende fukt, samverkan, kostnader, utseende m.m.) och en litteratursammanställning kommer att tas fram som visar på möjliga lösningar.
 1. Litteratursamanställning om rationell isolering
  Med en litteratursammanställning genomförs en analys av fördelar med lösningar som har utvecklats hittills inom området (och som finns på marknaden eller på forskarnivå) och nackdelar hinder som dessa lösningar är förknippade med. Lönsamhet och rimlighet med användning för dagens teknik kommer att analyseras, liksom hur de bidrar till minskad energianvändning och klimatpåverkan. Vidare sammanställs andelen småhus där förbättrad isolering av klimatskalet kan genomföras, och vilka drivkrafter som skulle möjliggöra vidare utveckling och spridning.
 2. Analys av behov för nya lösningar för isolering
  Här analyseras behovet av en Innovationsupphandling för utveckling av nya metoden för rationell isolering av småhusens klimatskal. Faktorer som ska analyseras är:

  1. Energianvändning
  2. LCA
  3. Livscykelkostnad LCC
  4. Risk för fuktproblem
  5. Tjocklek av väggar – avvägning mellan lägre värmeledningstal och minskad boarea
  6. Boendes komfortnivåer-inomhusklimat
  7. Andra identifierade mervärden
 3. Identifiering av målgrupp och primär marknadsriktning av systemet
  Här identifieras vem en innovationsupphandling eller innovationspartnerskap primärt ska rikta sig till. Detta inkluderar både vilka privata aktörer som främst ska adresseras och vilken eller vilka småhusgrupper systemet främst ska riktas mot (t.ex. om projektet ska rikta sig mot äldre småhus). Detta arbetssteg utgår från energieffektiviseringspotential, lönsamhet och intresse hos aktörer.
  I det här momentet kommer även sonderingar att göras avseende hur en lämplig beställargrupp för rationell isolering av småhus skulle kunna sättas samman, alternativt föreslå hur ett fullskaleprojekt med innovationspartnerskap skulle kunna utformas.
 1. Uppdragsledning & redovisning
  Det krävs också tid för uppdragsledning och redovisning i ett sådant här projekt. Det här uppdraget avslutas med att föreslå hur arbetet kan föras vidare, samt med dokumentation i kort skriftlig rapport.

Kontakt 

Projekten genomförs av Anthesis. Kontaktperson på Anthesis är Michael Sillén.