Mervärden av lågenergihus

Syftet med mervärdesstudien var att öka kunskapen om vilka mervärden som energieffektiva småhus medför utöver de uppenbara att husen använder små mängder energi och har låga driftskostnader.

Syftet med mervärdesstudien var att öka kunskapen om vilka mervärden som energieffektiva småhus medför utöver de uppenbara att husen använder små mängder energi och har låga driftskostnader.

Med utgångspunkt i IEAs modell Multiple Benefits of Energy Efficiency belyser studien vilka mervärden som är relevanta för energieffektiva småhus (Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency IEA (2014)). Studien har utgått från jämförelser mellan energieffektiva småhus och standardhus.

Förstudien visar att 8 av de 15 mervärden av energieffektivisering som ingår i IEAs modell är relevanta för energieffektiva småhus, och ytterligare 3 mervärden bedöms delvis vara relevanta. Ökad kunskap om vilka mervärden som följer med energieffektiva småhus, utöver den självklara nyttan att ett energieffektivt småhus är energieffektivt är värdefull. Kunskapen om mervärdena kan användas för att öka intresset för lågenergihus. Detta kan exempelvis göras genom att utveckla marknadsföringen så att fler värden än endast låg energianvändning lyfts fram, vilket kan medföra att en bredare målgrupp kan nås.

De främsta mervärden som energieffektiva småhus för med sig är (utan inbördes rangordning):

  • Energibesparing
  • Minskade växthusgasutsläpp
  • Tryggare energiförsörjning
  • Lägre levnadskostnader & högre disponibel inkomst
  • Bättre hälsa och välmående
  • Minskade lokala luftföroreningar
  • Ökade tillgångsvärden

Ökad kunskap om de olika mervärden som energieffektiva småhus medför i jämförelse med standardhus ger ett underlag för att tydliggöra dessa mervärden för husköpare. Inte minst är det intressant då studier visar att faktorer som t.ex. bra inneklimat värdesätts högt vid valet av bostad.