Min Husguide: Behovsanalys och framtida utveckling

Utvecklingen av verktyget Min Husguide skedde i projektet Hållbara renoveringar av småhus som genomfördes mellan 2016 och 2019. Verktyget lanserades i oktober 2019, med målsättningen att underlätta för småhusägare att nå en lönsam energieffektivisering vid större renoveringar som är hållbara, beaktar kulturvärden och leder till god inomhusmiljö. Den här studien har handlat om att analysera behov och framtida utveckling av verktyget.

Min Husguide är en internetbaserad guide som vänder sig till småhusägare som är intresserade av och funderar på att genomföra renoveringsprojekt. Denna förstudie har utrett hur behoven ser ut och vilka likheter och skillnader som finns mellan olika typer av användare och andra intressenter av Min Husguide. Frågan om guidens fortsatta ägande, förvaltning och utveckling har också varit en viktig del av förstudien. Dessutom har arbetet inneburit att se hur samverkan mellan olika aktörer ser ut idag och ge förslag på till fortsatt arbete för Min Husguide.

Medverkande

Studien har genomförts av Sven Ericsson och granskats av Agneta Persson, Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under hösten 2020.