Paket och avtal – Konvertering av småhus

Denna förstudie undersöker paket- och avtalslösningar för ökad takt i energieffektivisering och konvertering från elvärme i småhus.

Omvärldsförändringar och nödvändigheten att ställa om energisystemet har ökat behoven av att både hushålla med energi och att minska effektbehovet i småhusbebyggelsen. Uppvärmning och tappvarmvattenanvändning i småhusbebyggelsen står för en betydande del av både eleffektbehovet och behovet av energi. Att förbättra småhusens klimatskal är det effektivaste sättet att samtidigt minska effektbehovet och energibehovet, och att konvertera från elvärme skulle minska eleffektbehovet väsentligt.

Att värma hus med el är både ineffektivt och dyrt, men det har under lång tid varit förknippat med en låg investeringskostnad och setts som en enkel lösning. Särskilt under 1970- och 1980-talet var installation av direktverkande el vanligt, men utvecklingen har sedan gått i en riktning där höga elkostnader, osäkerhet om framtida elpriser har växt och en snabbt ökande elektrifiering av industri och fordonsflotta pågår. För samhället är det därför lönsamt att enskilda småhusägare konverterar från direktverkande el till andra system, men för enskilda husägare är konverteringen kopplad till en hög investeringskostnad och en privatekonomisk olönsamhet. Det finns dock andra fördelar för enskilda småhusägare att konvertera från elvärme, t.ex. ökat fastighetsvärde coh bättre värmekomfort. Det är inte endast investeringskostnader som hindrar småhusägare från att renovera sina byggnader eller konvertera sina värmesystem. Det råder ofta brist på beställarkompetens, och det tillkommer ofta behov av andra åtgärder som t-ex- målning och tapetsering I samband med dessa åtgärder.

De stora samhällelig fördelarna med att öka genomförandet av energieffektiviserande renovering av befintliga småhus är flera, inte bara minskat behov av utbyggnad ev elproduktion och eldistribution. Nybyggnadstakten är i dagsläget mycket låg, och småhustillverkarna upplever en svag orderingång. Det är tänkbart att företag och personal som idag är sysselsatta i nyproduktion vid en ökad renoveringstakt skulle kunna utöka eller ställa om eller sitt utbud till att också innefatta tilläggsisolering eller konvertering av befintliga småhus, och på så sätt överleva och utvecklas.

Syftet med förstudien är att skynda på den takt som småhusbeståndet energieffektiviseras och konverteras bort från direktverkande el med hjälp av nya paket- och avtalslösningar. Arbetet i förstudien syftar också till att mobilisera marknadens aktörer till ett gemensamt större utvecklingsprojekt. Målet är att tillsammans med aktuella branschföreträdare ta fram förslag till en ny affärsmodell för erbjudanden som inkluderar en ny typ av avtalslösningar som underlättar och skapar trygghet för så väl entreprenörer som kunder.

Tidplan
Förstudien har genomförts av Anthesis under hösten 2023. Kontaktperson på Anthesis är Agneta Persson.