Processer för framgångsrik energieffektiviserande renovering

Förstudien har syftat till att identifiera processer för framgångsrika energieffektiviserande renoveringar av småhus, och att kartlägga hur behovet av information ser ut för småhusägare som står i begrepp att genomföra en mer omfattande energieffektiviserande renovering. Studien belyser möjligheter vid energieffektiviserande renovering och lyfter fram utmaningar för att lyckas med energieffektivisering i samband med småhusrenovering.

Förstudien har visat att kunskapsnivån kring energianvändning och renovering hos den enskilde småhusägaren starkt påverkar vilken omfattning renoveringen genomförs i. Om småhusägarnas kunskapsnivå gällande energi kan höjas möjliggör det för fler att se helhetsperspektivet och förstå kopplingen mellan underhållsåtgärder, omfattande renovering och energianvändning. Då kan både möjligheter och utmaningar med en energieffektiviserande småhusrenovering tas till vara och hanteras.

I analysen framkom det också att det finns ett behov av oberoende aktör(er) som kan fungera som stöd till småhusägare om hur energiperspektivet kan samordnas med en planerings- och underhållsprocess. Många småhusägare är beroende av den entreprenör som de har valt för genomförande av åtgärderna. En aktör som kan ge ett oberoende stöd för småhusägaren skulle skapa en trygghet för småhusägarna vid dialog med entreprenören och kunna ge rådgivning kopplat till hela renoveringsprocessen, från val av åtgärder, gångordning av åtgärder, upphandling och utvärdering . Här kan energi- och klimatrådgivarna utgöra en viktig roll.

Såväl småhusägarna som energi- och klimatrådgivare som har intervjuats har påtalat behovet av ett samlat, oberoende och interaktivt informations- och kunskapsmaterial kring energieffektiv renovering. Detta för att få stöd och inspiration tidigt i planeringen, processen och genomförandet av åtgärder. Här kan en fortsatt utveckling av plattformen ”Småhusguiden” fylla en viktig funktion i framtiden, när den har kommunicerats ut brett till småhusägare och energi- och klimatrådgivarna.

Kartläggningen har genomförts genom intervjuer med fem småhusägare som har genomgått en omfattande energieffektiviserande renovering. För att ge ett bredare perspektiv kring rådgivning till småhusägare har även fyra kommunala energi- och klimatrådgivare intervjuats.

Projektet har resulterat i ett stärka underlaget och motiv till samordnat oberoende stöd för småhusägare för att öka takten av energieffektiviserande renovering i en sektor med stor energieffektiviseringspotential.

Förstudien avslutades 31 augusti 2018 och rapporten kan läsas här.