Science Based Targets

Redan idag finns både ett ambitiöst energi- och klimatarbete och kort- och långsiktiga energi- och klimatmål hos många av nätverkens medlemmar och hos aktörer i samhället generellt. Samtidigt ser vi i undersökning efter undersökning att utvecklingen för att begränsa klimatpåverkan går för långsamt. Energisystemet är en viktig möjliggörare i att begränsa klimatpåverkan med energieffektivisering, förnybar energi och effektbalansering som några av de viktiga punkterna.

Science Based Targets (SBTs) är ett vetenskapligt ramverk för att sätta klimatmål i enlighet med den senaste forskningen. Ramverket används av organisationer världen över, och det visar hur mycket och hur snabbt organisationer behöver minska sin klimatpåverkan för att undvika den värsta påverkan till följd av klimatförändringar. SBTi (Science Based Targets Initiative) som står bakom ramverket och valideringen av SBTs är ett initiativ  där  World  Resources  Institute (WRI), Carbon Disclosure Project (CDP), (World Wide Fund for Nature) WWF och FN:s Global Compact samverkar och erbjuder resurser och vägledning samt  utvärderar och validerar mål som organisationer åtar sig. Initiativet hämtar stöd från aktuell forskning och för att mål ska anses som vetenskapliga behöver de vara i linje med vad  den  senaste  klimatvetenskapen  bedömer som nödvändigt för att möta målen i Parisavtalet.

SBTi lanserades 2015 för att mobilisera den privata sektorn att ta ledningen i klimatomställningen och för att göra vetenskaplig målsättning till praxis. Science Based Targets är ett sätt att bädda in det energi- och klimatsstrategiska arbetet i hela verksamheten och få upp arbetet på ledningsnivå. Det är ett sätt för organisationer att visa att de ligger i framkant och följer den senaste forskningen, samt använder sig av internationellt erkända metoder för att sätta, genomföra och följa upp sina energi- och klimatmål. Genom den obligatoriska uppföljningen är det möjligt att se och säkerställa att organisationer är på väg i en önskvärd riktning och det blir även ett sätt för organisationer att hitta ett gemensamt språk kring ambitioner. En ytterligare viktig punkt är att valideringen utgår från den internationella standarden GHG-protokollet (GHG Protocol) som inkluderar utsläpp från hela värdekedjan.

Syfte

I denna förstudie undersöktes hur vetenskapligt baserade mål kan stödja nätverken BeBo, Belok och BeSmå och dess medlemmar i att påskynda omställningen och omvandla det arbete som redan görs till vetenskapligt baserade mål som genomsyrar hela verksamheterna och tar energi- och klimatarbetet upp till verksamheternas strategiska ledningsnivå och behåller frågan där. Förstudien har syftat till att:

  • Undersöka hur SBTs kan stödja nätverkens medlemmar i att snabba på omställningen
  • Stärka organisationerna i förståelsen och kommunikationen av klimatpåverkan genom hela värdekedjan
  • Föra upp energi- och klimatfrågan till strategisk ledningsnivå och genomsyra hela verksamheterna hos medlemmarna

Medverkande

Studien har genomförts av Anthesis och omfattar nätverken BeSmå, BeBo och Belok.

Tidplan

Studien har genomförts under hösten 2021.

 

Science Based Targets
LÄNKAR & DOKUMENT