Småhusens roll i ett förändrat energisystem

I denna förstudie analyserades olika åtgärdsmöjligheter för att samtidigt minska småhusens eleffektbehov och öka potentialen för efterfrågeflexibilitet i elnätet.

Energisystemet i Sverige förändras och utvecklingen går snabbt. Samtidigt står flera regioner inför stora utmaningar med brist på nätkapacitet i stamnätet och regionnätet till följd av ökat elbehov. Småhus som tidigare varit en ensidig användare av energi har nu en mer varierad roll i energisystemet genom installationen av lokala solcellsanläggningar, vilket innebär att småhusägarna går från att vara konsumenter av energi till prosumenter. Den snabba elektrifieringen av bland annat transportsystemet och industrin gör också att behovet av att se över energisystemet ökar.

När det gäller omställningen till elektrifierat transportsystem står hemmaladdning för 80-95 procent av privatägda elfordons laddningstid, vilket ställer höga krav på laddinfrastruktur i småhusområden. Utan aktiv styrning kommer en stor andel av laddningstiden att sammanfalla med de effekttoppar som redan inträffar under tidig morgon och sen eftermiddag, vilket innebär ökat effektuttag och riskerar att medföra att kapacitetsgränsen överskrids i lokala nät. Följaktligen är behovet av effektbalansering stort.

Det är också intressant att studera andra möjligheter för småhussektorn att bidra till en ökad efterfrågeflexibilitet. I BeSmå- förstudierna ”Laststyrning av värmepumpar i småhus” och ”Småhusens bidrag till minskade topplaster” konstaterades att det finns stor potential för efterfrågeflexibilitet för uppvärmning av småhus. Potentialen att minska toppeffekterna bedöms enligt den sistnämnda studien uppgå till 1–6 GW, att jämföra med toppeffekten i hela det svenska elsystemet på knappt 30 GW.

Denna förstudie syftade till att analysera olika åtgärdsmöjligheter för att samtidigt minska småhusens eleffektbehov och öka potentialen för efterfrågeflexibilitet i elnätet. En tänkbar åtgärd är konvertering av direktvärme, men även andra åtgärder ingår i analysen. Förstudien belyser både det privatekonomiska perspektivet och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Förstudien bidrar också till kunskap och underlag om insatser/åtgärder som kan genomföras både på kort och längre sikt.

Medverkande

Studien har genomförts av Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under hösten 2021.