Typhus och värmeförluster

Förstudien ”Typhus och värmeförluster” utgår från det tidigare arbetet med förstudien ”Hårda paket är det bästa klimatet vet”. Syftet med denna förstudie har varit att underlätta aktörernas paketoptimering för typhus och att implementera en marknadsdimension i Masterfile.

Även denna förstudie utgår från det tidigare arbetet med förstudien ”Hårda paket är det bästa klimatet vet”. I den tidigare rapporten beskrivs energikarakteristik för småhus från perioden 1961 till 1981. Beskrivningen låg till grund för de energieffektiviseringspaket som studien föreslog. Under denna period byggdes drygt en tredjedel av alla svenska småhus, och cirka hälften av de husen är gruppbyggda hus uppförda av en byggherre per husgrupp.

Tillgång till Statistiska Centralbyråns databas Masterfile användes för att identifiera var i Sverige områden med många homogena småhus finns, och för att beskriva byggnadernas egenskaper. Databasen visar att det finns knappt 5 7000 områden med mer än 25 hus per område från denna tidsperiod. Dessa områden omfattar nästan 300 000 småhus. Motsvarande siffra för områden med mer än 100 hus per område är 460 områden med knappt 70 000 småhus. Det identifierades att det finns stora möjligheter att använda databasen vidare för planering inför ett genomförandeprojekt. En koppling gjordes mellan Masterfile och kartor via koordinater så att enskilda områden kunde identifieras geografiskt.

Förstudien ”Typhus och värmeförluster” har syftat till att underlätta aktörernas paketoptimering för typhus och att implementera en marknadsdimension i Masterfile. Målet med förstudien var att definiera typhusens förluster genom klimatskal och ventilation. Vidare har möjligheten att göra en koppling mellan Masterfile och samfälligheter prövats. Med energidata från typhusen underlättas processen för att optimera åtgärdspaket till typhusen. Samtidigt kan denna visualisering ha en pedagogisk aspekt. Huvuddelen av arbetet har genomförts som beräkningar, men en litteratursökning har också genomförts med syfte att identifiera data.

Medverkande

Studien är utarbetad av Egil Öfverholm och granskad av Agneta Persson, Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under våren 2021.