Rapport: Småhusens roll i ett förändrat energisystem

Anthesis har genomfört en förstudie åt BeSmå som heter Småhusens roll i ett förändrat energisystem. Bakgrunden är att energisystemet i Sverige förändras och utvecklingen går snabbt. Samtidigt står flera regioner inför stora utmaningar med brist på nätkapacitet i stamnätet och regionnätet till följd av ökat elbehov. Småhus som tidigare varit en ensidig användare av energi har nu en mer varierad roll i energisystemet genom installationen av lokala solcellsanläggningar, vilket innebär att småhusägarna går från att vara konsumenter av energi till prosumenter. Den snabba elektrifieringen av bland annat transportsystemet och industrin gör också att behovet av att se över energisystemet ökar.

I den här förstudien har olika åtgärdsmöjligheter analyserats. Exempelvis för att minska småhusens eleffektbehov och samtidigt öka potentialen för efterfrågeflexibilitet i elnätet. En tänkbar åtgärd är konvertering av direktvärme, men även andra åtgärder ingår i analysen. Förstudien belyser både det privatekonomiska perspektivet och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Rapporten finns att läsa här.