Presentationer av BeSmå-studier 2023

Den 6 februari hölls ett digitalt möte med presentationer av BeSmå-studier genomförda under 2023. Nedan kan ni ta del av presentationerna och inspelningarna från tillfället. Vill ni veta mer om studierna finns de upplagda här.

Stort tack till alla som deltog!

Förstudier och projekt

Kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat (nya småhus)
Tack vare BeSmås utvecklingsprojekt finns nu kombinerade värme- och ventilationssystem på marknaden. Kombiaggregaten ger lägre energianvändning, lägre effektbehov, bättre inomhusklimat och är lätta att installera.

Se inspelad presentation här:

Kombinerade värme- och ventilationssystem för befintliga småhus
De nya kombiaggregaten för värme och ventilation kan bidra till ökad energieffektiviteten även i befintliga småhus. Den här förstudien har analyserat vilka typer av befintliga småhus som är lämpligast.

Se inspelad presentation:

Två forskningsprojekt: Värdering av energieffektivitet + Grön logik – visualisering: byggnaders energieffektivseringspotential 
Undersökning av hur köpare värderar energieffektivitet vid köp av småhus och skapandet av ett webb-baserat verktyg som visualiserar den möjliga energieffektiviseringspotentialen i svensk bebyggelse. 

Se inspelad presentation här:

Energigemenskaper – Möjligheter och utmaningar i småhusbebyggelse
Undersökning om möjligheter och utmaningar för energigemenskaper i småhusbebyggelse. 

Se inspelad presentation här:


Batterilagring i småhus
Vilka möjligheter finns det för storskalig användning av batterilagring i småhus och vilka effekter skulle det medföra?

Se inspelad presentation här:


Paket- och avtalslösningar
Hur kan paket- och avtalslösningar användas för att påskynda energieffektiviseringen och öka konvertering från elvärme i småhus? 

Se inspelad presentation här:

PM (kortare studier)

CSRD: Möjligheter och utmaningar för företag i småhussektorn som skapas till följd av EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Återbruk: Undersökning av hur återtillverknings- och återbruksmarknaden ser ut för småhusindustrin.

Utblick verktyg i andra länder: Inventering av verktyg och modeller för energieffektivisering i småhus som används i andra länder.

Energieffektivisering i hyrda småhus: Ca 100 000 småhus ägs och förvaltas av professionella fastighetsägare som upplåter husen med hyresrätt. Hur arbetar de fastighetsägarna med energieffektivisering av småhus?

Försörjningstrygghet: Hur kan småhustillverkare arbeta strategiskt med och implementera åtgärder för att förstärka försörjningstryggheten i nybyggda småhus?

Energirenoveringsbehov och belåningsbarhet – Energirenoveringstakten måste öka, och det kräver investeringar. Hur varierar småhusägarnas lånemöjligheter och åtgärdernas lönsamhet?