IU Smart styrning – fortsättning

Anthesis arbetade i slutet av 2022 med en förstudie kring innovationsupphandling gällande smart styrning. Förstudien var en fortsättning på tidigare förstudie inom samma område 

Syfte och mål 

Målet med denna fortsatta förstudie är att baserat på resultaten från förstudien förbereda en innovationsupphandling inom området smartstyrning. I arbetet ingår att skapa en beställargrupp, kontakta experter och påbörja arbetet med att ta fram en kravspecifikation.  

Genomförande 

Beställargrupp 

I detta moment bildades en beställargrupp med representanter från småhustillverkare, branschorganisationer och eventuellt andra intressenter. Relevanta aktörer identifierades och kontaktades. Flera av deltagarna i beställargruppen är BeSmå medlemmar som redan under den nyligen genomförda förstudiefasen deklarerade intresse av att engagera sig i arbetet med en innovationsupphandling. 

Ett första möte hölls med gruppen. Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 2023 och kan då växa med flera aktörer. 

Knyta relevanta externa experter till projektet

Relevanta experter kontaktas och erbjöds roller i projektet, så att relevant kompetens säkerställs till arbetet med kravspecifikationen och anbudunderlag. 

Kravspecifikation 

Arbetet med framtagande av en kravspecifikation påbörjades. På beställargruppens möte påbörjades arbetet med att ta fram en kravspecifikation för innovationsupphandlingen. 

Uppdragsledning & Redovisning 

Slutligen ingick i uppdraget också tid för uppdragsledning, redovisning och avstämning med Energimyndigheten. 

Tidplan

Projekten genomfördes av Anthesis under slutet på 2022. Kontaktperson på Anthesis är Michael Sillén.

IU Smart styrning - fortsättning