Mervärden av energieffektiva småhus

Under de senaste åren har ett allt större fokus riktats på mervärden av energieffektivisering, såväl i Sverige som internationellt. Arbetet inom detta område har pågått under en rad år, och fick stort genomslag år 2014 i och med att International Energy Agency släppte sin rapport Capturing the multiple benefits of energy efficiency. IEA lyfter där fram 15 olika kategorier av mervärden av energieffektivisering. Många aktörer har sedan gått vidare med arbete för att identifiera, värdera och visualisera mervärden av energieffektivisering. I Sverige har t.ex. en generell modell för visualisering av energieffektiviseringens mervärden tagits fram med stöd från Energimyndigheten.

Projektet har resulterat i att en enkel modell för visualisering av mervärden av energieffektiva småhus har tagits fram. Inom ramen för projektet har också typexempel på mervärden av olika energieffektiviseringsåtgärder tagits fram. Dessa återfinns i projektets rapport.

Bakgrund

År 2016 genomförde BeSmå en förstudie om vilka mervärden som erhålls med lågenergihus. Förstudien baserades på Energimyndighetens generella modell, och resulterade i bedömningen att de mervärden som främst är aktuella att lyfta fram för småhusägare, småhustillverkare och andra aktörer som verkar inom småhussektorn är:

  • Energibesparing
  • Minskade växthusgasutsläpp
  • Tryggare energiförsörjning
  • Lägre levnadskostnader & högre disponibel inkomst
  • Bättre hälsa och välmående
  • Minskade lokala luftföroreningar
  • Ökade tillgångsvärden

BeSmås arbete fortsätter nu med att utveckla en modell avpassad för småhusbranschen. Modellen utvecklas för de primära målgrupperna småhusköpare och småhustillverkarnas säljkårer. Men modellen ska också kunna användas för att visa mervärden av energieffektivisering i befintliga småhus.

Projektet ska leda till en användarvänlig modell för visualisering av mervärden av effektiv energianvändning i småhus. Identifieringen av mervärdena inriktar sig på flera olika nivåer:

  • mervärden ur ett privatekonomiskt perspektiv för småhusägare/-köpare
  • mervärden ur ett företagsekonomiskt perspektiv för småhustillverkare och andra relevanta aktörer
  • mervärden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Några exempel på värden som är viktiga att lyfta fram är ett ökat långsiktigt värde för ett energieffektivt hus, bättre inomhusklimat och minskade koldioxidutsläpp. En viktig utgångspunkt i arbetet är att kunna förklara omvärldsförändringarna för såväl småhusköpare som andra inblandade aktörer varför investeringskostnaden för ett nytt småhus år 2021 är högre än investeringen för ett nytt småhus i dagens läge.

Resultat

Projektet slutfördes våren 2019. Under december 2018 redovisades delprojektet Möjligheter till kvantifiering av mervärden för energieffektiva småhus. Projektet har resulterat i att de aktörer som har medverkat i utvecklingen av modellen och deltagit i spridningsaktiviteter har fått en ökad kunskap om mervärden av energieffektiva småhus. Det har också lett till att beslutsunderlag kan kompletteras så att de nu också innefattar värden som normalt inte uttrycks i monetära termer.

Under projektets slutfas genomfördes flera workshops om verktyget, bland annat ett webbsänt event med Energirådgivarna och enskilda workshops med Energi- och klimatrådgivarna i Mälardalen samt Stockholm.

Om visualiseringsmodellen skulle användas av alla som köper småhus (nya och befintliga), kommunala klimat- och energirådgivare, byggkomponentttillverkare, installatörer, byggvaruhandel m.fl. skulle använda visualiseringsmodellen skulle sannolikt en signifikant större andel energieffektivisering realiseras.

Kontakt: Agneta Persson, agneta.persson@anthesisgroup.com & Lovisa Larsson, lovisa.larsson@wsp.com.