Pilot – Renovering med åtgärdspaket

I denna förstudie förbereds för ett pilotprojekt utgående från det tidigare arbetet med förstudien ”Hårda paket är det bästa klimatet vet”.

Inom BeSmå genomfördes under våren 2020 en inledande studie för att identifiera områden för uppskalning av insatser med energieffektiviseringspaket. Den inledande studien vid namn ”Kostnadseffektiva åtgärdspaket för energieffektivisering” visade på möjligheter för att identifiera områden och gjorde en ansats till att skapa energieffektiviseringspaket som är möjliga att rulla ut storskaligt. Den inledande studien följdes upp med en förstudie under hösten 2020. Målet med förstudien ”Hårda paket är det bästa klimatet vet” var att identifiera möjliga affärsmodeller för energieffektivisering i småhus som kan användas på den svenska marknaden.

Förstudiens analys ledde till ett förslag att åtgärdspaketen bör fokuseras på småhus från tidsperioden 1961 till 1981. I denna förstudie går vi ett steg vidare mot målet att utforma och förankra ett pilotprojekt där det tidigare arbetet med standardiserade energieffektiviseringspaket och lärdomar om affärsmodeller kan används. Förstudien genomförs för att förbereda för ett pilotprojekt där de affärsmodeller med åtgärdspaket som identifierats i tidigare arbete kan användas för att realisera en större del av den lönsamma energieffektiviseringspotential som finns inom den svenska småhussektorn.

Följande arbetspaket ingår i studien:

  • Samtal med möjliga samverkanspartners
  • Framtagande av koncept
  • Identifiering av potentiella områden
  • Möjlighet till visualisering och rekommendationer för fortsatt arbete

Arbetet genomförs främst genom dialogmöten och analys av det material som tidigare tagits fram. Resultaten och förslag till fortsatta insatser kommer att analyseras och presenteras i en rapport och arbetet syftar till att leda till en ansökan inom E2B2.

Medverkande

Studien genomfördes av Anthesis.

Tidplan

Studien genomfördes under 2021.