Trädgårdsstäder vs kompakta städer

Trädgårdsstäder vs kompakta städer är en projektserie som innefattar en jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Trä- och möbelföretagen, TMF, är beställare av uppdragen.

Examensarbete

Starten på projektserien var examensarbetet Stadsutformning och hållbarhet: En jämförelse mellan lågt byggda ”trädgårdsstäder” och högt byggda ”kompakta städer” i förortsområden som Efstathia Vlassopoulou genomförde under våren 2019. Examensarbetet genomfördes inom ramen för Efstathias masterutbildning på KTH, och i samarbete med TMF.

Examensarbetet samt en sammanfattning av examensarbetet hos TMF finns att läsa under Länkar & dokument.

Breddning och känslighetsanalys

I det fortsatta arbetet, som presenteras i sex delrapporter och en övergripande sammanfattning, har syftet varit att ändra några av de antaganden som användes i examensarbetet, att lägga till analyser om aspekter som inte har undersökt i detalj, samt att genomföra känslighetsanalyser för att se hur olika materialval kan påverka hållbarhetsprestandan i de två stadstyperna. De analyser som har lagts till handlar om transportgatunätets inverkan i trädgårdsstadens vs kompakta stadens hållbarhetsprestanda och värde av ekosystemtjänster.

Trädgårdsstadsområdet som analyserades i delrapporterna inkluderar flera varianter av lågbostadshus – fristående enfamiljshus i en eller två våningar, radhus samt flerbostadshus i upp till fyra våningar med tillhörande trädgårdar. Därmed bildas en riktig trädgårdsstad som kommer att jämföras med en ”kompakt stad” av betong med tänkt lokalisering i förortsområden.

De sex delrapporterna samt en sammanfattning av dessa finns att läsa under Länkar & dokument.

Kontakt

Anthesis, genom Efstathia Vlassopoulou och med stöd av Agneta Persson, utförde projektet som beställdes av TMF. Linda Stafsing, även hon från Anthesis, har medverkat i de senare delarna av arbetet och ansvarat för ekosystemtjänster.

Efstathia Vlassopoulou, Agneta Persson och Linda Stafsing.

 

 

Trädgårdsstäder vs kompakta städer
LÄNKAR & DOKUMENT

  • Examensarbetet finns att ladda ner hos KTH
  • En sammanfattning av examensarbetet kan läsas hos TMF
  • Delrapport Trädgårdsstäder och hållbarhet kan läsas här
  • Delrapport Trädgårdsstäder vs kompakta städer – kompletteringar kan läsas här
  • Delrapport Trädgårdsstäder vs kompakta städer – solceller kan läsas här
  • Delrapport Trädgårdsstaden – variationer av planering kan läsas här
  • Delrapport Trädgårdsstäder vs kompakta städer – transport, mobilitet kan läsas här
  • Delrapport Ekosystemtjänster i trädgårdsstäder och kompakta städer kan läsas här
  • Sammanfattningen Hållbara trädgårdsstäder – samlas livscykelanalys kan läsas här