Trädgårdsstäder eller kompakta städer

Trädgårdsstäder eller kompakta städer är en projektserie som innefattar en jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Trä- och möbelföretagen, TMF, är beställare av uppdragen.

Examensarbete

Starten på projektserien var examensarbetet Stadsutformning och hållbarhet: En jämförelse mellan lågt byggda ”trädgårdsstäder” och högt byggda ”kompakta städer” i förortsområden som Efstathia Vlassopoulou genomförde under våren 2019. Examensarbetet genomfördes inom ramen för Efstathias masterutbildning på KTH, och i samarbete med TMF.

Breddning och känslighetsanalys

Som uppföljning på examensarbetet genomfördes beräkningar för hela områden, vilket innebär att antalet invånare och mängden grönområden har beaktats. I sitt exjobb jämförde Efstathia hållbarhetprestandan mellan lågt byggda” trädgårdsstäder” och högt byggda ”kompakta städer” i förortsområden. Bostäderna i trädgårdsstäderna bestod endast av enplans småhus i trä, medan bostäderna i de kompakta städerna bestod av flerfamiljshus i fyra till sex våningar i betong. Syftet med den andra delen av uppdraget har varit att ändra några av de antaganden som användes i examensarbetet, och att genomföra en känslighetsanalys för att se hur det kan påverka prestandan och identifiera om det finns bättre alternativ när det gäller miljömässig hållbarhet.

Koldioxidutsläpp från de nämnda typbostäderna har beräknats, och några alternativ till vissa material som används i småhus har analyserats (t. ex. platta på mark istället för krypgrund, tegeltakpannor istället för betongtakpannor, och hur solceller påverkar resultatet). Dessutom inkluderar det trädgårdsstadsområde som analyserades i detta uppdrag flera varianter av lågbostadshus – fristående enfamiljshus i en eller två våningar, radhus samt flerbostadshus i upp till fyra våningar med tillhörande trädgårdar. Därmed bildas en riktig trädgårdsstad som kommer att jämföras med en ”kompakt stad” av betong med tänkt lokalisering i förortsområden.

Kontakt

Anthesis, genom Efstathia Vlassopoulou och med stöd av Agneta Persson, utför projektet som har beställts av TMF.

Efstathia Vlassopoulou och Agneta Persson.

 

 

Trädgårdsstäder eller kompakta städer
LÄNKAR & DOKUMENT

  • Rapporten kan läsas här
  • Examensarbetet finns att ladda ner hos KTH
  • En sammanfattning av examensarbetet kan läsas hos TMF