Seminarium om energieffektiva småhus

Den 3 oktober bjöd BeSmå in till ett seminarium om energieffektiva småhus. Syftet med dagen var att sprida information om BeSmås pågående och avslutade aktiviteter samt sprida kunskap om energieffektiva småhus.

Seminariet hölls på Träcentrum i Nässjö och lockade cirka 65 deltagare. Dagen bestod av flera seminarier, projektpresentationer och inspirerande föreläsningar samt flera möjligheter till att mingla och diskutera framtidens hållbara hus med branschkollegor.

Inledning  och Energieffektiva småhus, hur bidrar BeSmå? – Anders Rosenkilde, TMF och Dag Lundblad, Energimyndigheten
Dagen började med frukost och mingel följt av en inledande presentation om energieffektiva småhus och hur BeSmå spelar en viktig roll för detta arbete. Presentationen hölls av Anders Rosenkilde, BeSmås huvudman och Dag Lundblad från Energimyndigheten.

Nya och kommande energikrav i Boverkets byggregler – Svein Ruud, RISE
Svein Ruud presenterade hur de senaste förändringarna i BBR påverkar energikraven för småhus och hur de slår mot olika tekniska lösningar samt olika geografiska zoner. Han belyste även hur skärpningar av energikraven kan komma att utformas baserat på den information som kommunicerats hittills från Boverket.

Många mervärden av energieffektivisering  – Agneta Persson, Anthesis
Ett av BeSmås pågående projekt presenterades av Agneta Persson vilket syftar till att ta fram ett mervärdesverktyg anpassat till småhusbranschen. Verktyget är tänkt att användas för att visualisera vilka mervärden som följer med energieffektiva åtgärder och småhus.

Nya kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus – Agneta Persson, Anthesis
Agneta Persson presenterade det gemensamma teknikutvecklingsprojektet för kombinerade värme- och ventilationssystem som drivs inom BeSmå. Tillsammans med det deltagande företagen Flexit, Metro Therm, Panasonic, SystemAir och H Östberg AB avslutades passet med en paneldiskussion om de nya produkternas och dess mervärden för användarna.

Projekt och aktiviteter inom innovationsklustret BeSmå  – Charlotta Winkler, WSP, och Agneta Persson, Anthesis
BeSmås sekretariat berättade kort om ett urval av de projekt och förstudier som bedriva inom BeSmå och utifrån vilka kriterier som klustret arbetar.

Klimatskalets betydelse för energianvändningen – Eva-Lotta Kurkinen, RISE
Eva-Lotta Kurkinen från RISE berättade om klimatskalets olika delar och de utmaningarna som finns med att bygga energieffektiva klimatskal.

Nya verktyg och händelser kopplat till energieffektiva småhus:

Omvärldsutblick – Anders Rosenkilde, TMF
Anders Rosenkilde gjorde en omvärldsutblick om vilka utmaningar och frågeställningar småhusbranschen står inför. Fokus låg framförallt på klimatpåverkan från småhus över hela livscykeln.

Solel till användare med minsta möjliga förlust – Patrik Ollas, RISE
Patrik Ollas från RISE gav en statusrapport från projektet ”Solel till användare med minsta möjliga förlust” vilket undersöker potentialen för att minska omvandlingsförlusterna från solel med likströmsdrift. Tester pågår i RISE forskningsvilla i Borås.

Verktyg och guide för hållbar renovering av småhus – Jan Kristoffersson, SUST
Jan Kristoffersson från SUST presenterade det verktyg som tas fram för småhusägare med syfte att underlätta processen vid renovering av småhus. Deltagarna uppmanades att gå in och testa verktyget samt svara på den utvärdering som finns kopplad till testversionen.

Beteendeekonomi kopplat till småhusägarnas önskemål – Bodil Sandén, CoInnovate
Bodil Sandén höll en workshop om beteendeekonomi och vad det är. Deltagarna fick bidra genom att diskutera vad som kännetecknar framtidens småhusägare och hur branschen kan bidra till att långsiktiga och hållbara beslut fattas av kunder och företag.

Innovationer som lyfter energieffektiva småhus – Måns Norlin, WSP
Måns Norlin höll en inspirerande presentation om digitalisering och data och hur detta driver på innovationstakten i samhället samt förändrar utformningen av tjänster och innovationer.

Presentation av Måns Norlin på seminarium om energieffektiva småhus.

BeSmå vill rikta ett stort tack till våra deltagare och talare som alla bidrog till en lyckad dag!