Teknikutvecklingsprojekt komb. värme- och ventilationssystem

Inom ramen för nätverket för energieffektiva småhus (BeSmå) drivs en rad olika utvecklingsprojekt. Ett av dessa projekt är Gemensam utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat. I projektet samverkar fem småhustillverkare och fem tillverkare av värme- och ventilationssystem. Projektet drivs med stöd av Energimyndigheten, och Arbio/TMF är projektägare.

Bakgrund

Denna gemensamma utveckling har föregåtts av en förstudie (2014) och två etapper i en teknikupphandling (2015-2016). I den första etappen formerades en beställargrupp och en kravspecifikation och preliminära versioner av övriga anbudsförfrågningsdokument togs fram. I den andra etappen av projektet fastställdes kravspecifikationen och de övriga anbudsförfrågningsdokumenten, och därefter publicerades förfrågan. Utvecklingsfasen avslutades i december 2018.

Teknikupphandlingens andra etapp visade på mycket positiva utvecklingsresultat. Fyra av de sex inkomna anbuden var nära att uppfylla samtliga skallkrav, men inget anbud uppfyllde alla skallkrav. Beställargruppen BeSmå beslöt då att avbryta teknikupphandlingen, och ansökte och beviljades medel från Energimyndigheten för att i stället fortsätta projektet som en gemensam utveckling tillsammans med tillverkare av värme- och ventilationsutrustning och experter.

Den gemensamma teknikutvecklingen har nu avslutats. Den omfattade följande moment:

 • Förnyad genomgång och mindre korrigering av kravspecifikationen för den önskade produkten
 • Involvering av värme- och ventilationstillverkare i projektet med anbudslämnare från fas 2 som utgångspunkt. De fyra bästa anbuden blev fem samarbetspartners.
 • Individuella möten mellan värme- och ventilationsföretagen/konsortierna och beställargruppen
 • Bildande av fem arbetsgrupper med nära samarbete mellan en aggregatstillverkare och en eller flera småhustillverkare
 • Kunskapshöjande och informationsspridande insatser som workshop för samtliga aktörer i projektet (trähustillverkare och aggregatstillverkare), artiklar i fackpress, seminariepresentationer och hemsidesinformation
 • Utveckling av nya kompakta, kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat

Resultat

Projektet har lett fram till att det finns kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat, och att dessa produkter är redo att introduceras på marknaden. Fortfarande kvarstår dock en storskalig mätning och utvärdering i verklig miljö. En ansökan har lämnats in till Energimyndigheten för samfinansiering av test och verifiering av prestanda.

Projektet har lett till en väsentligt ökad kunskap om energieffektivisering i såväl småhusbranschen som i värme- ventilationsbranschen. Det har också lett till innovativa gemensamma utvecklingsrutiner och en ökad förståelse mellan branscherna.

Medverkande i projektet

I projektet medverkar följande företag:

Småhustillverkare:

 • Trivselhus
 • Anebygruppen
 • Skandinaviska Ecohus
 • A-hus
 • Fiskarhedenvillan

Tillverkare av värme- och ventilationssystem:

 • Systemair
 • Panasonic
 • Metro Therm
 • Östberg
 • Flexit

Tid
Projektet slutfördes i december 2018.

Kontakt
Kontaktperson för projektet: Anders Rosenkilde, TMF, 08-762 72 28

Projektledare: Agneta Persson,
Anthesis, 070-546 76 53

Projektledningsstöd: Lovisa Larsson, lovisa.larsson@wsp.com
WSP, 010-722 80 94