Nyheter från BeSmå – Februari 2019

Nyheterna pratat om extremkyla i USA och jag har lärt mig ett nytt uttryck; Polar Vortex, Polarvirveln. Klimatförändringarna är bov i dramat när denna försvagas och då känns vårt arbete inom BeSmå än viktigare. Det känns tryggt att mycket arbete pågår för att möte de utmaningar som vi står inför. Senast förra veckan startade projektet Prognostisering för styrning av batterilager i småhus. Ett arbete som tar maskininlärning till hjälp för prognostisering.

Mycket är också på gång från myndigheterna som påverkar energi- och klimatfrågan i småhus. Snart kommer BBR 2021 på remiss, arbetet med klimatdeklarationer fortskrider, arbetet med att uppdatera renoveringsstrategin pågår, liksom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimarknadsinspektionen utreder under 2019 nättarifferna.

Jag har fått nöjet att summera 2018 års arbete inom BeSmå och det är ett imponerande arbete som genomförts av ett stort antal aktörer. Vi går in i 2019 med att kraftsamla kring befintligt bestånd, samtidigt som vi lyfter blicken och tittar på klimatpåverkan från hela livscykeln i ett småhus. Nedan bjuder vi på uppdateringar kring pågående och avslutade aktiviteter som inom ramen för BeSmås arbete.

Följ oss gärna genom vårt LinkedIn-konto. Du hittar oss där under BeSmå- innovationskluster för energieffektiva småhus.

Projektet kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat har nu avslutat arbetet med produktutveckling. Samtliga fem deltagande
värme/ventilationsföretag; Flexit, Metro Therm, Panasonic, SystemAir och H Östberg AB kan nu visa upp produkter som uppfyller de krav som BeSmå och småhustillverkarna har ställt upp för ett sådant värme- och ventilationssystem. Nya produkter är nu färdiga för att testas i verklig miljö. En ansökan har lämnats in till Energimyndigheten för samfinansiering av test och verifiering av prestanda.

Stort fokus har traditionellt legat på att minska energianvändningen per kvadratmeter, ett arbete som framgångsrikt minskat energianvändningen mycket vid nyproduktion. Ett nytt småhus använder betydligt mindre energi jämfört med de flesta befintliga, även om det finns många delar kvar att arbeta med här, har fokus vidgats till att titta på hela livscykelns klimatpåverkan, dvs även t.ex. material vid byggnation och transporter. Under förra året gjordes ett examensarbete inom området och under 2019 planeras en förstudie inom ramen för BeSmå för att gemensamt angripa frågeställningen. Projektet Trägrund syftar till att tillverka hela den bärande grundläggningen av trä med prefabricerade grundelement. Projektets mål är även att försöka fastställa trägrundens konkurrenskraft och hur denna teknik kan integreras i ett industriellt byggande på större skala.

Mjuka värden, och tydlighet en väg till energieffektivisering

Den nyss avslutade förstudien Processer för att sälja nya småhus med högre energiprestanda visar vägledning för småhusköpare avseende energi och miljö kan utvecklas mycket. Intervjuer med
både säljare och köpare av nyproducerade småhus visar att energifrågan behandlas mycket övergripande och att information om miljöpåverkan, minskad energianvändning och påverkan på inneklimatet vid olika energirelaterade val knapps diskuteras i någon del av försäljningsprocessen. Det centrala marknadsföringsmaterialet ger i de flesta fall också knapphändig vägledning i denna fråga. Arbetet med att ta fram en modell för att visualisera mervärden av energieffektiva småhus pågår för fullt. En modell som bygger på fem mervärdeskategorier har tagits fram och en analys av vilka mervärden som kan kvantifieras monetärt har genomförts. Nu pågår arbete med att ta fram ett antal ”typfall” för modellen, och planering pågår för att genomföra utbildning i hur modellen kan användas.Projektet avslutas i mars 2019. Ytterligare en förstudie som berör bla visualisering är arbetet med Styrning, mätning och visualisering, Energismarta hemmet, som genomförts under hösten. Här har initiativ för att styra energianvändningen i hemmet kartlagts, samt behov och pågående utvecklingsarbete. Styrning av radiatorer och värmepumpar pekas ut som de områden med störst effektiviseringspotential. Studien visar att marknaden för smarta hem är mycket fragmenterad med många olika aktörer från olika branscher. Produktutbudet spänner från enskilda timers till integrerade helhetslösningar för styrning av flertalet funktioner i hemmet, med en energibesparingspotentialen på upp till 30%. Marknaden har vuxit mycket de senaste åren, och tros ha en fortsatt stark utveckling med en fördubbling inom de kommande fyra åren. Även arbetet inom projektet Hållbar renovering av småhus tar sikte på ökad tydlighet. Inom projektet har verktyget småhusguiden tagits fram, med syfte att underlätta processen vid energieffektiviserande renovering av småhus. Man kan nu testa verktyget och under 2019 kommer arbetet att fokusera på lansering av verktyget.

Mycket arbete är på gång inom solenergi. Bland annat planeras ett projekt kring verifiering av andelen solel till värmepump genom mätning i tiotalet småhus med installerad solel och värmepump. Mätningarna skall utföras på några olika platser i landet under ett år. Resultaten från mätningarna skall användas för att verifiera och utveckla den solelsmodell som finns i TMF Energi samt på sikt utveckla styrning av värmepump för ökat utnyttjande av solel för uppvärmning. Projektet Från solel till användare med minsta möjliga förlust använder RISE forskningsvilla för att undersöka möjligheterna att använda solel och likström tillsammans i ett småhus. I arbetet med Prognostisering för styrning av lokalt batterilager ska förutsättningarna utredas kring hur lokala batterilager ska utformas och användas i småhus.

En korrekt bild av den lönsamma potentialen för energieffektivisering i småhus är viktig för allt arbete inom BeSmå-nätverket. En uppdaterad potentialstudie genomförs med hjälp av verktyget HEFTIG, som innefattar statistik över hela den svenska bebyggelsen. Resultatet av analysen kommer att ligga till grund för alla övriga planerade BeSmå-satsningar. Det kommer också att ingå i
Energimyndighetens underlag för arbetet med renoveringsstrategier och sektorsstrategier.

Dessutom pågår ett arbete som har fått stöd från Energimyndigheten för att verifiera energiberäkningsprogrammet TMF Energi. Detta arbete involverar småhustillverkare som ställer
befintliga hus till förfogande och granskning.

Pågång 2019

• 13-14 mars Trähusdagarna. BeSmå talar den 14 mars.
• 20 mars Forskningsstöd Människa, energisystem och samhälle
• 5 november BeSmås årsseminarium
• Löpande Ansökningar till Industriklivet – investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsanläggningar samt genomförbarhetsstudier

Med vänlig hälsning,
Sekretariatet för BeSmå genom Sara Borgström